Nationale Klimaatweken starten op 12 oktober 2020

Het klimaat verandert. Ruim zeven op de tien Nederlanders maken zich hierover zorgen. Terecht, want de uitstoot van te veel CO2 heeft grote gevolgen. Voor mens, natuur én onze leefomgeving. Bijdragen aan het klimaat kan op veel manieren. Bijna de helft van de Nederlanders komt al in actie, maar 42% vindt dit nog lastig. Om heel Nederland te helpen nog meer klimaatbewuste keuzes te maken, vinden van 12 oktober tot en met 6 november 2020 de eerste Nationale Klimaatweken plaats.

Nationale Klimaatweken

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we de uitstoot van broeikasgassen in 2030 in Nederland hebben gehalveerd. Om dit doel te bereiken, zetten veel Nederlanders al stappen. Zo hebben vier op de vijf Nederlanders spaar- of ledlampen in huis en is ruim driekwart van onze huizen voorzien van dubbel glas, HR glas of HR++ glas. Ook is bijna een kwart van de Nederlanders van plan om zonnepanelen te plaatsen. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Toch zijn we er nog lang niet. Om mensen te helpen een extra stap te zetten, vinden daarom van 12 oktober tot en met 6 november 2020 de Nationale Klimaatweken plaats.

Iedereen doet wat

De eerste editie van de Nationale Klimaatweken heeft als thema ‘Iedereen doet wat’. De Nationale Klimaatweken zijn van en voor iedereen en vinden plaats onder aanvoering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op 12 oktober trapt minister Wiebes tijdens een evenement van het klimaatplatform onder leiding van Ed Nijpels de Nationale Klimaatweken af. Vanaf dat moment laten onder andere gemeenten, bedrijven, waterschappen en natuur- en milieuverenigingen zien hoe zij hun steentje bijdragen aan een beter klimaat.
 

Het idee is dat verschillende partijen aan de slag gaan. Te denken valt aan brancheorganisaties die bijvoorbeeld webinars organiseren over geleerde lessen uit duurzame projecten. Woningcorporaties en bedrijven laten zien op welke innovatieve manieren zij de CO2-uitstoot verminderen. Gemeentes organiseren open dagen bij duurzame bouwprojecten. En in de herfstvakantie organiseren natuur- en milieuorganisaties activiteiten voor kinderen. Op vrijdag 30 oktober vindt de politieke Klimaatdag plaats waarop het kabinet de klimaatnota presenteert. De ontwikkelingen rondom corona houden we goed in de gaten en zo nodig worden evenementen daarop aangepast. Organisaties die ook activiteiten willen organiseren tijdens de Nationale Klimaatweken vinden meer informatie op deze website. Als iedereen een extra stap zet, dan komen we er wél.

Over het onderzoek

Het onderzoek is van 20 tot en met 24 mei 2020 uitgevoerd door Kantar in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Aan het onderzoek namen 1.040 respondenten deel vanaf 16 jaar. De steekproef is representatief getrokken op leeftijd, geslacht, regio, huishoudgrootte en opleidingsniveau.